ទីក្រុងតេអេរ៉ង់ដែលជាទីក្រុងស៊ីណារ៉ា

ដើមឈើស៊ីរី

ចំណងជើង

  • ទីក្រុងតេអេរ៉ង់ដែលជាទីក្រុងស៊ីណារ៉ា

    ដើមឈើស៊ីរី

ការពិពណ៌នា

ដើមឈើមិត្តភាពរបស់ពួកគេដែលដួងចិត្តបានផ្ដល់ សំណាបដែលបានដុះឡើងដែលបានរងទុក្ខវេទនារាប់មិនអស់ ហាហ្វេស បែបផែន: Viveza 2 ដោយ NIC Collection និងសម្លេងដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយ Photoshop