ទប់ទល់នឹងមេឃ

ដើមស្រល់នៅក្រោមមេឃពណ៌ខៀវ

ចំណងជើង

  • ទប់ទល់នឹងមេឃ

    ដើមស្រល់នៅក្រោមមេឃពណ៌ខៀវ

ការពិពណ៌នា

ខ្ញុំស្រឡាញ់ដើមឈើ ... ក្រុមហ៊ុននិងសប្បុរសជាមួយអ្នកធ្វើដំណើរ ឱបពពកមេឃហើយប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅនឹងផែនដី ...