ថ្មគឺផ្អែម

ទឹកថ្លានិងទឹកសារាយ

ចំណងជើង

  • ថ្មគឺផ្អែម

    ទឹកថ្លានិងទឹកសារាយ

ការពិពណ៌នា

ទន្លេនេះត្រូវបានច្រានមក សម្លេងនៃដុំថ្មស្រែក បែបផែន  កម្រិតពណ៌