ថ្ងៃដ៏ស្រស់ស្អាតនៅក្នុងភូមិរបស់ Ira

ព្រះអាទិត្យនៅពីក្រោយភាពត្រចះត្រចង់

ចំណងជើង

  • ថ្ងៃដ៏ស្រស់ស្អាតនៅក្នុងភូមិរបស់ Ira

    ព្រះអាទិត្យនៅពីក្រោយភាពត្រចះត្រចង់

ការពិពណ៌នា

ព្រះអាទិត្យធម្មជាតិដើមឈើពន្លត់អគ្គីភ័យ ...
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានអំណាច
# ស៊ុន # ដើមឈើ # បៃតង # ភូមិ # iran
បែបផែន:
តុល្យភាពចំរុះដោយ NIC Collection