ដើមហាយដឺណឺត

ដើមឈើហ៊ែលវូដនៅក្នុងព្រៃ

ចំណងជើង

  • ដើមហាយដឺណឺត

    ដើមឈើហ៊ែលវូដនៅក្នុងព្រៃ

ការពិពណ៌នា

វាហាក់ដូចជាតង់ចំលែក គ្រាន់តែធ្លាក់ចុះ ពួកគេទាំងអស់គ្នានៅជុំវិញទីក្រុង លើកលែងតែអ្នកមករកខ្ញុំលើកលែងតែនរណាម្នាក់ Zeinab Ardakani បែបផែន: Viveza 2 Brilliance / Warmth (ដុតនំ 4) ដោយ NIC Collection និងសម្លេងដោយខ្លួនឯងដោយ Photoshop