ដើមស្រល់និងភ្នំដែលគ្របដណ្តប់ដោយព្រិល

ដើមស្រល់និងសេឡេស្ទាលនៅកណ្ដាលរដូវរងារ

ចំណងជើង

  • ដើមស្រល់និងភ្នំដែលគ្របដណ្តប់ដោយព្រិល

    ដើមស្រល់និងសេឡេស្ទាលនៅកណ្ដាលរដូវរងារ

ការពិពណ៌នា

អ្នកបានស្នាក់នៅពណ៌បៃតងហើយខ្ញុំបានចាកចេញពីស្លឹកនៃស្លឹកស្ងួត អ្វីដែលមិនមានគ្របដណ្តប់ទៅដើមឈើស្រល់ Fazel Nazari បែបផែន: Viveza 2 ដោយ NIC Collection និងសម្លេងដោយប្រើកម្មវិធី Photoshop