ដើមស្រល់

ដើមឈើនៅនិទាឃរដូវនៃសួន Chitgar

ចំណងជើង

  • ដើមស្រល់

    ដើមឈើនៅនិទាឃរដូវនៃសួន Chitgar

ការពិពណ៌នា

ដើមស្រល់នៅនិទាឃរដូវនៅ Chitgar Forest Park ក្នុងទីក្រុងតេអេរ៉ង់