ដើមដូង

ដើមដូង

ចំណងជើង

  • ដើមដូង

    ដើមដូង

ការពិពណ៌នា

ដើមត្នោតគឺជាដើមត្នោតដែលជាដើមឈើចម្លែកប្រជាជននៅភាគខាងត្បូងស្គាល់អ្វីដែលខ្ញុំនិយាយ ... វាមិនដូចដើមឈើទេវាមិនមែនជាស្ករគ្រាប់ទេ ... វាជាអ្វីមួយដូចមនុស្សហើយវាមិនព្រងើយកន្តើយទេដែលថាអង្គភាពរាប់គឺដូចមនុស្ស ... ! Parviz parastooi បែបផែន ពាក្យគន្លឹះទាប