ដើមឈើមនោណ

ដើមឈើមូស្លីមនៅក្នុងព្រៃ

ចំណងជើង

  • ដើមឈើមនោណ

    ដើមឈើមូស្លីមនៅក្នុងព្រៃ

ការពិពណ៌នា

ខ្ញុំនឹងមិននៅជាមួយនឹងអ្នកទេចន ខ្ញុំមកពីទីក្រុងរ៉ូមនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយថាអ្នកកំពុងតែមក Saif Farghani បែបផែន: Brilliance / Warmth (ដុតនំ 4) ដោយ NIC Collection និងសម្លេងដោយប្រើ Photoshop