ដើមឈើព្រិលគ្របដណ្តប់

ថ្ងៃរដូវរងាជាមួយដើមឈើព្រិល

ចំណងជើង

  • ដើមឈើព្រិលគ្របដណ្តប់

    ថ្ងៃរដូវរងាជាមួយដើមឈើព្រិល

ការពិពណ៌នា

រដូវរងាដ៏ស្រស់ស្អាតជាមួយព្រិលអង្គុយនៅលើដើមឈើ