ដើមឈើព្រិល

ពន្លកព្រិល

ចំណងជើង

  • ដើមឈើព្រិល

    ពន្លកព្រិល

ការពិពណ៌នា

នៅក្នុងភ្នែករបស់ខ្ញុំ

 វាតែងតែមានរដូវរងា

បែបផែន
vivaze