ដើមឈើបៃតងនៅលើមាត់សមុទ្រ

ដើមឈើបៃតងនៅលើមាត់សមុទ្រ

ចំណងជើង

  • ដើមឈើបៃតងនៅលើមាត់សមុទ្រ

    ដើមឈើបៃតងនៅលើមាត់សមុទ្រ

ការពិពណ៌នា

សូមមើលទៅសមុទ្រហើយរង់ចាំការអត់ធ្មត់នៅវាលខ្សាច់ ខ្ញុំធ្វើបេះដូងខ្ញុំទៅសមុទ្រ ហាហ្វេស