ដើមឈើបៃតងជាប់នឹងភ្នំដីគោក

ដើមឈើពណ៌បៃតងនិងមេឃពណ៌ខៀវឈរក្បែរភ្នំ

ចំណងជើង

  • ដើមឈើបៃតងជាប់នឹងភ្នំដីគោក

    ដើមឈើពណ៌បៃតងនិងមេឃពណ៌ខៀវឈរក្បែរភ្នំ

ការពិពណ៌នា

មេឃពណ៌ខៀវដែលមានទេសភាពភ្នំនិងដើមឈើបៃតង

ការផ្លាស់ប្តូរដែលបានផ្តល់
ខ្ញុំកំពុងរីករាយសំណាងដោយ Picasa
បំពេញពន្លឺដោយ Picasa