ដើមឈើដែលមានពន្លឺថ្ងៃដ៏ស្រស់ស្អាត

ដើមឈើដ៏ស្រស់ស្អាតនៅពេលល្ងាចស្ថិតនៅក្រោមមេឃពណ៌ខៀវ

ចំណងជើង

  • ដើមឈើដែលមានពន្លឺថ្ងៃដ៏ស្រស់ស្អាត

    ដើមឈើដ៏ស្រស់ស្អាតនៅពេលល្ងាចស្ថិតនៅក្រោមមេឃពណ៌ខៀវ

ការពិពណ៌នា

ដើមឈើដែលមានពន្លឺថ្ងៃដ៏ស្រស់ស្អាតនៅក្នុងសួនឧទ្យាន Zahra
ខ្ញុំមានមោទនភាព
និយមន័យដោយ NIC Collection
ពន្លឺថ្ងៃដោយ NIC Collection
ពណ៌តប់ដោយ NIC Collection
មជ្ឈមណ្ឌល DARKEN / LIGHTEN ដោយ NIC Collection