ដើមឈើចេះតែបៃតង

ស្រមោលដើមឈើបៃតង

ចំណងជើង

  • ដើមឈើចេះតែបៃតង

    ស្រមោលដើមឈើបៃតង

ការពិពណ៌នា

ឫសនេះត្រូវបានដីនៅក្នុងដីវាជាការលំបាក,

ពួកគេផឹកទឹកពីដីសំណាង។

                                      ចូររៀនពីជីវិតដើមឈើ។

គាត់កំពុងប្រឈមនឹងមេឃប៉ុន្តែ

                                    ផ្លែឈើរបស់វាបានដួលរលំនៅលើដី។
បែបផែន
កម្រិតពណ៌