ដើមឈើងាប់

ដើមឈើសរទរដូវនៅពេលថ្ងៃលិច

ចំណងជើង

  • ដើមឈើងាប់

    ដើមឈើសរទរដូវនៅពេលថ្ងៃលិច

ការពិពណ៌នា

ប្រាប់បក្សី កុំភ្លេចសាខារបស់អ្នក។ សរទរដូវ លិខិតចុងក្រោយមិនមែនជាមែកធាងទេ បែបផែន  កម្រិតពណ៌