ដាក់ទា

ដាក់ទានៅក្នុងទឹកបើក

ចំណងជើង

  • ដាក់ទា

    ដាក់ទានៅក្នុងទឹកបើក

ការពិពណ៌នា

មួយទាតែមួយនិងសម្រាកនៅលើថ្ងៃស្ងប់ស្ងាត់មួយនៅក្នុងបឹង Razi ឧទ្យាន