ឈរដូចភ្នំនេះ

ស្រះទឹកនៅក្បែរភ្នំ

ចំណងជើង

  • ឈរដូចភ្នំនេះ

    ស្រះទឹកនៅក្បែរភ្នំ

ការពិពណ៌នា

"សិល្បៈគឺជាធម្មជាតិនៅក្នុងធម្មជាតិហើយវាជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកដែលស្រង់ចេញពីធម្មជាតិ" ។

បែបផែន
ភាពកក់ក្តៅ