ឆ្នេរសមុទ្រ

ឆ្នេរសមុទ្រ Kish

ចំណងជើង

  • ឆ្នេរសមុទ្រ

    ឆ្នេរសមុទ្រ Kish

ការពិពណ៌នា

ឆ្នេរខ្សាច់នៅស្ងៀម។ ដោយសារតែសេចក្ដីស្រឡាញ់ដ៏អស្ចារ្យនេះវានៅតែបន្ត។