ចិនឆីលីលឿងជូលីសួន

សួនស្មៅលឿង

ចំណងជើង

  • ចិនឆីលីលឿងជូលីសួន

    សួនស្មៅលឿង

ការពិពណ៌នា

សម្ផស្សប្រហែលជា នោះគឺជាការលង់ទឹក  ដើមលឿងលឿង នៅក្នុងសមុទ្រនៃសួនស្លឹកបៃតង បែបផែន: Viveza 2