កំពុងរង់ចាំរដូវស្លឹកឈើជ្រុះ ...

ស្លឹករដូវស្លឹកឈើជ្រុះធ្លាក់ចុះ

ចំណងជើង

  • កំពុងរង់ចាំរដូវស្លឹកឈើជ្រុះ ...

    ស្លឹករដូវស្លឹកឈើជ្រុះធ្លាក់ចុះ

ការពិពណ៌នា

អ្នកគឺជាអ្នកថែសួនជាអ្នកថែសួនសត្វដែលជាមែកធ្មេញហើយជាមនុស្សវៀច រកមើលនៅលើស្លឹកនៃការឈឺចាប់ បែបផែន គាំទ្រកម្រិតពណ៌