កោសនៃស្លឹករដូវស្លឹកឈើជ្រុះ

ស្លឹកសរទរដូវនៃរដូវស្លឹកឈើជ្រុះពណ៌ទឹកក្រូចស្លឹកនៅក្នុងពន្លឺថ្ងៃ

ចំណងជើង

  • កោសនៃស្លឹករដូវស្លឹកឈើជ្រុះ

    ស្លឹកសរទរដូវនៃរដូវស្លឹកឈើជ្រុះពណ៌ទឹកក្រូចស្លឹកនៅក្នុងពន្លឺថ្ងៃ

ការពិពណ៌នា

នរណាម្នាក់ដែលគិតថាស្លឹកសរទរដូវមានន័យថាការស្លាប់របស់ស្លឹក
កុំរាំនៅថ្ងៃដែលខ្យល់បក់បោក!