ការរួមបញ្ចូលដ៏ស្រស់ស្អាតនៃដើមឈើភ្នំពពកនិងមេឃ

ដើមឈើភ្នំពពកនិងមេឃពណ៌ខៀវ

ចំណងជើង

  • ការរួមបញ្ចូលដ៏ស្រស់ស្អាតនៃដើមឈើភ្នំពពកនិងមេឃ

    ដើមឈើភ្នំពពកនិងមេឃពណ៌ខៀវ

ការពិពណ៌នា

សាបានិយាយលាហើយថា Ghazal Rana ដែលបានផ្ដល់ឱ្យយើងក្បាលទៅភ្នំនិងវាលខ្សាច់ អ្នកលក់ Bestseller, ហេតុអ្វីបានជានៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នក! កុំនឹកសេកផ្អែម ហាហ្វេស បែបផែន: Viveza 2 ដោយ NIC Collection និងសម្លេងដោយប្រើកម្មវិធី Photoshop