ការភ្លឺនៃព្រះអាទិត្យ

ពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅក្នុងព្រៃ

ចំណងជើង

  • ការភ្លឺនៃព្រះអាទិត្យ

    ពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅក្នុងព្រៃ

ការពិពណ៌នា

ខ្ញុំបាននិយាយថាតើពន្លឺនៃនិទាឃរដូវព្រះអាទិត្យគឺជាអ្វី
គាត់បាននិយាយថា "តាំងពីព្រលឹមតាឡាតខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នក" ។

បែបផែន
កម្រិតពណ៌