កម្ពស់នៃរមណីយដ្ឋានជួរភ្នំទី 5

ភ្នំទឹកកកស្រស់ស្អាតណាស់ហើយប្រជាជនកំពុងលេង

ចំណងជើង

  • កម្ពស់នៃរមណីយដ្ឋានជួរភ្នំទី 5

    ភ្នំទឹកកកស្រស់ស្អាតណាស់ហើយប្រជាជនកំពុងលេង

ការពិពណ៌នា

ស្ថានីយ៍រថភ្លើងខ្ពស់ចំនួនប្រាំនៅលើថ្ងៃរដូវរងារហើយប្រជាជនមានព្រិលនិងរីករាយ